Dokumentacja procesu oceny i zmniejszania ryzyka (PN-EN 12100)

Witam wszystkich,
w normie PN-EN 12100 w rozdziale 7 podpunkt i), czytam iż dokumentacja oceny ryzyka powinna zawierać “wszystkie zapisy powstałe podczas oceny ryzyka” natomiast dalej jest info o braku wymogu dostarczania tejże dokumentacji klientowi (rozd. 7 - uwaga). Norma narzuca jednak obowiązek dostarczenia wraz z ‘dokumentacją towarzyszącą’ informacji o ryzyku resztkowym jak i schematycznego przedstawienia f-cji bezpieczeństwa (rozd. 6.4.5.3).
Stąd moje pytanie, czy jako OEM-i dostarczacie klientowi pełną dokumentację procesu oceny i zmniejszania ryzyka czy ograniczacie się jedynie do tej wymaganej przez normę?
Jeśli dostarczacie pełną dokumentację to jak bardzo ‘obszerna’ jest, czy zawieracie w niej np. weryfikację funkcji bezpieczeństwa (np. w SISTEMA) i ich pełną walidację (i pozostałe rzeczy z rozd. 7 normy) ?
Będę wdzięczny za wszystkie informacje :slight_smile:
Pozdrawiam

W art. 5 dyrektywy maszynowej jest napisane:

 1. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:
  a) zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku I;
  b) zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna określona w załączniku VII część A;
  c) dostarcza, w szczególności, niezbędnych informacji, takich jak instrukcje;
  d) przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności zgodnie z art. 12;
  e) sporządza deklarację zgodności WE zgodnie z załącznikiem II część 1 sekcja A i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
  f) umieszcza oznakowanie CE zgodnie z art. 16.

To co pogrubione - dostarczasz wraz z maszyną, resztę masz jako producent wykonać i mieć na wypadek kontroli organów nadzoru i trzymać przez 10 lat. Ocena ryzyka jest częścią dokumentacji, o której mowa w podpunkcie b) i nie ma obowiązku jej przekazywania komukolwiek poza organem nadzoru rynku. No chyba że masz to w kontrakcie, ale jak nie masz, to nie przekazujesz.

Oczywiście ryzyko resztkowe powinno być opisane w instrukcji i/lub na maszynie, o czym wyraźnie mówi podpunkt l) w p. 1.7.4.2 zał. 1 dyrektywy, opisujacy zawartość instrukcji.

Norma PN-EN ISO 13849-1 w p. 11 wymaga, aby dostarczyć użytkownikowi m.in. informację o osiągniętym PL funkcji bezpieczeństwa. Czy to będzie wydruk raportu wygenerowany z Sistemy, czy tylko napiszesz o tym w instrukcji - norma nie precyzuje.

1lajk

Dodam tylko że wymagania nie kończą się na tych normach i dyrektywie. Trzeba przejrzeć inne zharmonizowane normy dotyczące rozważanej maszyny. Dodatkowo temat wymagań dokumentacji dla maszyny uściśla nowa norma zharmonizowana 20607.


1lajk

Dziękuję za pomoc :slight_smile: