Poniższe warunki regulują korzystanie ze strony internetowej klubautomatyka.pl oraz wszelkich treści, usług i produktów dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi oprogramowania forum klubautomatyka.pl , forów pomocy technicznej klubautomatyka.pl i usługi hostingu klubautomatyka.pl. Witryna jest własnością i jest zarządzana przez iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna (iAutomatyka s.c) . Witryna internetowa jest dostępna pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad (Polityka Prywatności oraz Zasady Klubu).

Regulamin KlubAutomatyka.pl

Przeczytaj uważnie poniższą umowę przed uzyskaniem dostępu do strony lub do korzystania z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części strony, użytkownik wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny lub korzystać z jakichkolwiek usług. Strona dostępna jest tylko dla osób, które ukończyły 13 rok życia.

1. Twoje konto na klubautomatyka.pl

Z momentem utworzenia konta na stronie, stajesz się odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i za wszelkie działania i ruchy podejmowane w ramach korzystania z konta. Jesteś zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia iAutomatyka s.c o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub jakichkolwiek innych naruszeniach bezpieczeństwa. iAutomatyka s.c nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody poniesiony w wyniku pewnych działań lub zaniechań.

2. Odpowiedzialność współtwórców

Jeśli na stronie publikujesz materiały, linki lub w inny sposób udostępniasz (lub zezwalasz osobom trzecim) materiały dostępne za pośrednictwem strony, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z tej treści. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy treść stanowi tekst, grafikę, plik lub oprogramowanie komputerowe. Udostępniając treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • pobieranie, kopiowanie i korzystanie z Treści nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich;

 • jeśli pracodawca posiada prawa do własności intelektualnej, którą tworzysz, masz (1) otrzymane pozwolenie od pracodawcy na publikację lub udostępnienie treści, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek oprogramowania, lub (2) posiadasz od swojego pracodawcy zrzeczenie się praw do wszystkich treści.

 • w pełni przestrzegałeś wszelkich licencji stron trzecich dotyczących treści i wykonałeś wszystkie niezbędne czynności, aby z powodzeniem przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki.

 • treści nie zawierają ani nie instalują żadnych wirusów, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub destrukcyjnych treści.

 • treść nie jest spamem, nie jest generowana maszynowo i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych zaprojektowanych w celu zwiększenia ruchu na stronach internetowych stron trzecich lub zwiększenia rankingu wyszukiwarek witryn stron trzecich lub do dalszych niezgodnych z prawem działań lub do wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła materiału (np. podszywania się).

 • treści nie są pornograficzne, nie zawierają różnego rodzaju gróźb, nie zachęcają do przemocy oraz nie naruszają praw do prywatności lub wizerunku osób trzecich.

 • Twoje treści nie są reklamowane za pomocą niechcianych wiadomości elektronicznych, takich jak łącza spamowe na grupach dyskusyjnych, listach e-mailowych, blogach i stronach internetowych oraz podobnych niechcianych metodach promocyjnych.

 • Twoje treści nie są wymieniane w sposób, który wprowadza czytelników w myśl, że jesteś inną osobą lub firmą.

3. Licencja zawartości użytkownika

Wkład użytkownika jest licencjonowany na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License . Nie ograniczając żadnej z oświadczeń lub gwarancji, iAutomatyka s.c ma prawo (choć nie obowiązek), według własnego uznania (1) odmówić lub usunąć wszelkie treści, które w uzasadnionej opinii iAutomatyka s.c naruszają zasady iAutomatyka s.c lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia lub (2) wypowiedzieć lub odmówić dostępu i korzystania ze strony internetowej dowolnej osobie lub podmiotowi z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania iAutomatyka s.c. iAutomatyka s.c nie będzie zobowiązana do zapewnienia zwrotu jakichkolwiek wcześniej wypłaconych kwot.

4. Płatność i odnowienie (głównie dotyczy firm)

Ogólne warunki

Opcjonalne płatne usługi lub aktualizacje mogą być dostępne na stronie internetowej. Korzystając z opcjonalnej usługi płatnej lub uaktualnienia, zgadzasz się zapłacić iAutomatyka s.c wskazaną miesięczną lub roczną opłatę abonamentową. Płatności będą pobierane z góry z dniem rozpoczęcia korzystania z usługi lub aktualizacji i będą obejmować korzystanie z tej usługi lub uaktualnienia w miesięcznym lub rocznym okresie subskrypcji zgodnie ze wskazaniami. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

Automatyczne odnowienie

O ile nie powiadomisz iAutomatyka s.c przed końcem obowiązującego okresu subskrypcji, że chcesz anulować usługę lub aktualizację, twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona i upoważnisz nas do pobrania stosownej rocznej lub miesięcznej opłaty za subskrypcję (jak również wszelkich podatków) przy użyciu karty kredytowej lub innej opcji płatności, którą mamy na Ciebie zarejestrowaną. Subskrypcje można anulować w dowolnym momencie.

5. Usługi

Hosting, Usługi pomocy technicznej

Opcjonalne usługi hostingu i pomocy technicznej mogą być dostarczane przez iAutomatyka s.c zgodnie z warunkami dla każdej takiej usługi. Logując się do konta usług Hosting / Pomoc techniczna lub Pomoc techniczna, zgadzasz się przestrzegać tych warunków.

HTTPS

Oferujemy HTTPS jako dodatek. Rejestrując się i korzystając z domeny niestandardowej na klubautomatyka.pl, upoważniasz nas do działania w imieniu podmiotu rejestrującego nazwę domeny (na przykład żądając niezbędnych certyfikatów) wyłącznie w celu zapewnienia HTTPS w tej witrynie.

Przedsiębiorstwo

Usługi Enterprise Hosting są dostarczane przez iAutomatyka s.c zgodnie z warunkami dla każdej takiej usługi, które są określone przez umowę specyficzną dla klienta. Logując się do konta Enterprise Hosting, zgadzasz się przestrzegać tych warunków.

6. Odpowiedzialność odwiedzających stronę

iAutomatyka s.c nie przegląda i nie może przeglądać wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, opublikowanych na stronie, a zatem nie może być odpowiedzialna za zawartość, wykorzystanie lub efekty tego materiału. Witryna iAutomatyka s.c, działając na stronie, nie zaznacza ani nie sugeruje, że popiera opublikowany materiał lub że uważa, że ​​materiał ten jest dokładny, użyteczny lub nieszkodliwy. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności niezbędnych do ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Witryna internetowa może zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób kontrowersyjne, a także zawierać treści zawierające nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i inne błędy. Witryna internetowa może również zawierać materiały, które naruszają prawa do prywatności lub reklamy, lub naruszają prawa własności intelektualnej i inne prawa własności stron trzecich, lub pobieranie, kopiowanie lub korzystanie z nich podlega dodatkowym warunkom, określonym lub nieokreślonym. iAutomatyka s.c zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użytkowania przez odwiedzających Witrynę lub z pobierania przez osoby odwiedzające zamieszczone tam treści.

7. Treść zamieszczona na innych stronach internetowych

Nie sprawdziliśmy i nie możemy przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych i stron internetowych, do których prowadzą linki klubautomatyka.pl. iAutomatyka s.c nie ma żadnej kontroli nad stronami i stronami internetowymi niezwiązanymi z firmą i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani wykorzystanie. Łącząc się z witryną lub stroną internetową, która nie jest stroną firmy, iAutomatyka s.c nie zaznacza ani nie sugeruje, że popiera taką witrynę lub stronę internetową. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności niezbędnych do ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. iAutomatyka s.c nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z witryn i stron internetowych spoza firmy.

8. Naruszenie praw autorskich i polityka DMCA

Nazwa iAutomatyka s.c wzywa innych do poszanowania swoich praw własności intelektualnej, szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w domenie klubautomatyka.pl lub z nim powiązany narusza Twoje prawa autorskie i jeśli ta witryna znajduje się w USA, zachęcamy do powiadomienia iAutomatyka s.c zgodnie z Polityką Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") iAutomatyka s.c. iAutomatyka s.c będzie odpowiadać na wszystkie takie powiadomienia, w tym zgodnie z wymaganiami, usuwając materiał naruszający prawa autorskie lub wszystkie linki do materiałów naruszających prawa autorskie. iAutomatyka s.c przerwie dostęp do korzystania ze strony przez odwiedzającego, jeśli użytkownik zostanie uznany za wielokrotnie naruszającego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej firmy iAutomatyka s.c lub innych. W przypadku takiego rozwiązania nazwa iAutomatyka s.c nie będzie zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek kwot uprzednio wpłaconych na iAutomatyka s.c.

9. Własność intelektualna

Niniejsza Umowa nie przenosi z iAutomatyka s.c na Ciebie żadnej własności intelektualnej osób trzecich oraz iAutomatyka s.c, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w tej firmie pozostaną (między stronami) wyłącznie w iAutomatyka s.c, klubautomatyka.pl, logo klubautomatyka.pl i wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logotypy używane w związku z klubautomatyka.pl są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy iAutomatyka s.c lub licencjodawców iAutomatyka s.c. Inne znaki towarowe, znaki usług, grafika i logo związane ze stroną mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Korzystanie ze strony nie daje użytkownikowi prawa ani licencji do powielania lub w inny sposób wykorzystywania znaków towarowych iAutomatyka s.c lub znaków towarowych stron trzecich.

10. Atrybucja

iAutomatyka s.c zastrzega sobie prawo do wyświetlania linków do atrybucji, takich jak “Powered by klubautomatyka.pl”, autor motywu i atrybucja czcionki w stopce treści.

11. Zmiany

iAutomatyka s.c zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. iAutomatyka s.c może również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony (w tym dodawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.

12. Wypowiedzenie

iAutomatyka s.c może zakończyć dostęp do całości lub części strony w dowolnym czasie, z lub bez podania konkretnej przyczyny, natychmiastowo i bez konieczności powiadomienia o tym. . Jeśli chcesz wypowiedzieć niniejszą Umowę lub konto na klubautomatyka.pl (o ile takie posiadasz), możesz po prostu zaprzestać korzystania ze strony. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter pozostają w pełni mocy po rozwiązaniu, w tym, między innymi, postanowieniami dotyczącymi własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

13. Zrzeczenie się gwarancji

Witryna jest dostarczana “tak jak jest”. iAutomatyka s.c oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Ani klubautomatyka.pl, ani jego dostawcy i licencjodawcy nie udzielają żadnej gwarancji, że strona internetowa będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. Akceptujesz, że pobierasz lub w inny sposób pozyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej według własnego uznania i ryzyka.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku iAutomatyka s.c lub jego dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu niniejszej umowy w ramach jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej prawnej lub słusznej teorii dotyczącej: (1) wszelkich szkód specjalnych, przypadkowych lub wtórnych; (2) koszt zamówień na produkty lub usługi zastępcze; (3) w przypadku przerwania użytkowania, utraty lub uszkodzenia danych; lub (4) w przypadku jakichkolwiek kwot, które przekraczają opłaty uiszczone przez Ciebie na iAutomatyka s.c na mocy niniejszej umowy w okresie dwunastu miesięcy przed wystąpieniem przyczyny. iAutomatyka s.c nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia spowodowane sprawami pozostającymi poza ich uzasadnioną kontrolą. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

15. Ogólne przedstawicielstwo i gwarancja

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (1) korzystanie ze strony będzie ściśle zgodne z polityką prywatności firmy (Polityka Prywatności, Zasady Klubu), wytycznymi dla społeczności, niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami (w tym, bez ograniczeń, wszelkimi lokalnymi przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w danym kraju, mieście lub innym obszarze rządowym, w odniesieniu do zachowania w Internecie i dopuszczalnych treści, a także wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące przesyłania danych technicznych wyeksportowanych z kraju, w którym znajduje się niniejsza witryna lub kraju, w którym użytkownik mieszka) oraz (2) użytkowanie strony internetowej nie narusza ani nie przywłaszcza praw własności intelektualnej stron trzecich.

16. Odszkodowanie

Jako użytkownik zgadasz się zabezpieczyć i chronić nazwę firmy i jej kontrahentów, licencjodawców, a także jej dyrektorów, urzędników, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym opłatami prawników wynikającymi z korzystania ze strony.

17. Prawa własności intelektualnej

 1. W przypadku pobrania lub korzystania z oprogramowania Serwisu (np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki), użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji
  a także instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.
 2. Regulamin nie zezwala na publikację treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej.
 3. Serwis oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie , podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwie przysługują iAutomatyka s.c. lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim iAutomatyka s.c prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie ze stosowną umową. Zabronione jest wykorzystywanie utworów zamieszczonych w Serwisie, praw autorskich, praw własności przemysłowej jak również jakichkolwiek oznaczeń Serwisu, bez wymaganej prawem zgody iAutomatyka s.c lub innego uprawnionego podmiotu lub w przypadkach i na zasadach dopuszczalnych prawem (np. w zakresie tzw. dozwolonego użytku).
 4. Serwis stanowi własność iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631). Żadna część Serwisu nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody iAutomatyka s.c.
  5.-
 5. W zakresie utworów zamieszczanych w Serwisie, do których prawa autorskie przysługują iAutomatyka s.c (nie dotyczy samego Serwisu jako programu komputerowego, jego części graficznej oraz wszelkich programów komputerowych stanowiących część Serwisu lub w nim zamieszczanych), iAutomatyka s.c udziela Użytkownikom licencji do wykorzystania majątkowych praw autorskich, do tych utworów, bez prawa do udzielania dalszej licencji, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie i kopiowanie dowolną techniką oraz udostępnianie, z tym zastrzeżeniem, że może to następować w niekomercyjnych celach edukacyjnych, naukowych, na własny użytek, pod warunkiem, w przypadku udostępnienia w formie elektronicznej, przytoczenia źródła w postaci aktywnego linku URL odsyłającego do Serwisu. Inne użycie lub wykorzystanie treści i danych w całości lub w części bez zgody iAutomatyka s.c z naruszeniem prawa, zwłaszcza bez podania źródła lub na użytek komercyjny, jest zabronione i podlega sankcji prawnej. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), w tym z obowiązkowym podania źródła cytatu.
 6. Z chwilą wysłania artykułu lub innej treści stanowiącej utwór do publikacji przez Użytkownika, Użytkownik udziela iAutomatyka s.c licencji niewyłączonej upoważniającej iAutomatyka s.c do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do danego utworu na następujących polach eksploatacji:
  (a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii i technik, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii drukarskich, reprograficznych, informatycznych cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) oraz technik takich jak: druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach,
  (b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
  © udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych i społecznościowych;
  (d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
  (e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  (f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;
  (g) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
 7. Z chwilą wysłania artykułu lub innej treści stanowiącej utwór do publikacji przez Użytkownika, Użytkownik udziela innym Użytkownikom licencji do tych utworów o treści i zakresie tożsamy z określonym ust. 6

18. Różne

Ta umowa stanowi całość umowy pomiędzy iAutomatyka s.c a użytkownikiem i może być ona modyfikowana tylko przez pisemną poprawkę podpisaną przez uprawnionego wykonawcę iAutomatyka s.c, lub poprzez umieszczenie przez iAutomatyka s.c poprawionej wersji. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Klauzula informacyjna przy zapisaniu się do Newslettera

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna, ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok, NIP: 5423265091.

 2. dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, konkursowych oraz wysyłki newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach oraz otrzymywania ofert marketingowych

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach oraz otrzymywania ofert marketingowych

Ten dokument to CC-BY-SA. Ostatnia aktualizacja odbyła się 11.11.2019.